Algemene voorwaarden Van Assem Totaalbouw B.V. (B2C)

Artikel 1

Definities

1. Van Assem Totaalbouw B.V. (hierna: Van Assem Totaalbouw) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het verrichten van bouwkundige werkzaamheden in ruime zin, zoals, maar niet uitsluitend, verbouwingen, renovaties, transformaties en regiewerkzaamheden.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Van Assem Totaalbouw

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’ verstaan: Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waarbij Van Assem Totaalbouw zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten of producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Van Assem Totaalbouw en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 3.3 van deze Algemene voorwaarden.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst op afstand’ verstaan: de Overeenkomst die tussen Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Van Assem Totaalbouw en/of door hem ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verrichten van bouwkundige werkzaamheden in ruime zin, zoals, maar niet uitsluitend, verbouwingen, renovaties, transformaties en regiewerkzaamheden, alsmede alle andere door Van Assem Totaalbouw ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Van Assem Totaalbouw, te raadplegen via www.vanassemtotaalbouw.nl.

Artikel 2

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Van Assem Totaalbouw en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Van Assem Totaalbouw overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3

Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een offerte gedurende 30 (zegge: dertig) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever de offerte niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt de offerte.

3. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Van Assem Totaalbouw via de Website, e-mail, of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.

4. Van Assem Totaalbouw zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

5. Als Van Assem Totaalbouw een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Van Assem Totaalbouw kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Van Assem Totaalbouw dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Van Assem Totaalbouw deze schriftelijk bevestigt.

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Van Assem Totaalbouw.

 

Artikel 4

Uitvoering van de Overeenkomst

1. Van Assem Totaalbouw zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Van Assem Totaalbouw heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal Van Assem Totaalbouw de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Van Assem Totaalbouw worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. De Overeenkomst kan alleen door Van Assem Totaalbouw worden uitgevoerd indien Opdrachtgever volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Van Assem Totaalbouw bij het sluiten van de Overeenkomst. De Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Assem Totaalbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Assem Totaalbouw worden verstrekt.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van Assem Totaalbouw zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Van Assem Totaalbouw hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Van Assem Totaalbouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5

Meer- en minderwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van meer- of minderwerk. Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever maken onderling afspraken over de facturering van meer- of minderwerk.

3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
a. er sprake is van een wijziging van de opdracht;
b. Van Assem Totaalbouw wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten;
c. er naar schatting meer dan 10% van de overeenkomst wordt afgeweken;
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.

4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Dit geldt ook voor het berekenen van minderwerk.

5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Assem Totaalbouw op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.

 

Artikel 6

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Van Assem Totaalbouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Van Assem Totaalbouw goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Van Assem Totaalbouw de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Van Assem Totaalbouw bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 6.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Opdrachtgever in verzuim is, dan is Van Assem Totaalbouw gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7

Herroepingsrecht

1. Opdrachtgever heeft na het sluiten van een Overeenkomst op afstand 14 (zegge: veertien) dagen om kosteloos en zonder opgaaf van reden de Overeenkomst op afstand te annuleren (hierna: “het herroepingsrecht”). Bij een Overeenkomst op afstand met betrekking tot het leveren van Diensten begint voornoemde termijn te lopen op de dag waarop de Overeenkomst op afstand wordt gesloten.

2. Voor Opdrachtgever geldt dat de Overeenkomst op afstand niet meer kan worden geannuleerd ingeval Van Assem Totaalbouw de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst op afstand verleent Opdrachtgever hiervoor toestemming aan Van Assem Totaalbouw en verklaart hij afstand te doen van het herroepingsrecht.

3. Voorts geldt dat Opdrachtgever het herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Opdrachtgever, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Opdrachtgever gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

4. Nadat de wettelijke bedenktijd, zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel is verstreken, is annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever na ondertekening van de offerte of na (elektronische) opdrachtbevestiging niet meer mogelijk.

5. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Van Assem Totaalbouw

 

Artikel 8

Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Van Assem Totaalbouw bevoegd reiskosten in rekening te brengen.

2. Naast het overleggen van een offerte heeft Van Assem Totaalbouw de mogelijkheid om de uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Van Assem Totaalbouw, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Van Assem Totaalbouw heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, in de valuta die is gefactureerd.

5. Van Assem Totaalbouw is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Van Assem Totaalbouw zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijn is overeengekomen – bijvoorbeeld middels deelfacturen – geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang, telkens na een nader te bepalen aantal bestede uren. De termijnbetaling dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Van Assem Totaalbouw zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

6. Opdrachtgever dient 15% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst, 40% bij aanvang van de werkzaamheden, 40% tussentijds in overleg met de Opdrachtgever en de resterende 5% dient de Opdrachtgever te voldoen bij oplevering, tenzij anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Van Assem Totaalbouw mede te delen.

9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Indien Van Assem Totaalbouw besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11. Het staat Van Assem Totaalbouw vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 10 van dit Artikel niet heeft voldaan.

 

Artikel 9

Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. Indien Van Assem Totaalbouw voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is Van Assem Totaalbouw niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.

3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Van Assem Totaalbouw.

4. Indien een levertermijn is opgenomen, kan deze slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Van Assem Totaalbouw nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Van Assem Totaalbouw enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever zich kan beroepen op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7.

5. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door hem ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Van Assem Totaalbouw, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Van Assem Totaalbouw om, als een door Van Assem Totaalbouw ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

6. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

7. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.

8. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

9. De Opdrachtgever vrijwaart Van Assem Totaalbouw voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

10. Indien Van Assem Totaalbouw aansprakelijk wordt gehouden, zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Van Assem Totaalbouw met betrekking tot zijn Diensten.

11. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt, indien deze schade te wijten is aan de, al dan niet opzettelijke en/of roekeloze, gedragingen van Opdrachtgever.

12. Van Assem Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde Diensten als gevolg van het gebruik van ongeschikt materiaal, indien de Opdrachtgever wenst over te gaan tot gebruik van het ongeschikte materiaal nadat hij door Van Assem Totaalbouw op de hoogte is gesteld van de ongeschiktheid van het materiaal.

13. De aansprakelijkheid van Van Assem Totaalbouw is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Van Assem Totaalbouw niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Assem Totaalbouw

15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 10

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Van Assem Totaalbouw, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Van Assem Totaalbouw zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Van Assem Totaalbouw, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Van Assem Totaalbouw overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Van Assem Totaalbouw heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 11

Garantie

1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde Diensten op het moment van oplevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Van Assem Totaalbouw te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Van Assem Totaalbouw overeenkomstig het bepaalde in Lid 2 van dit Artikel.

4. Van Assem Totaalbouw biedt een garantie voor de door hem geleverde Diensten tegen materiaal- en fabricagefouten conform de door Van Assem Totaalbouw gehanteerde garantievoorwaarden. De garantie houdt in dat Van Assem Totaalbouw de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Van Assem Totaalbouw te worden gemeld.

5. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

6. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Diensten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

7. De overeengekomen periode van garantie begint te lopen vanaf het tijdstip van oplevering, tenzij anders is overeengekomen.

8. Indien Van Assem Totaalbouw herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Van Assem Totaalbouw.

9. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

 

Artikel 12

Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Van Assem Totaalbouw kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13

Intellectuele eigendom

1. Van Assem Totaalbouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Van Assem Totaalbouw van gegevens. Opdrachtgever zal Van Assem Totaalbouw vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 14

Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@vanassemtotaalbouw.nl of telefonisch te melden via 0348-447717. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Van Assem Totaalbouw in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

2. Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 15

Identiteit van Van Assem Totaalbouw

1. Van Assem Totaalbouw is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74292218 en draagt btwidentificatienummer 859841091B01. Van Assem Totaalbouw is gevestigd aan Industrieweg 10D (3481 MD) te Harmelen. Per 01/11/2021: Techniekweg 10 (3481 MK) te Harmelen.

2. Van Assem Totaalbouw is per e-mail te bereiken via info@vanassemtotaalbouw.nl of middels de website www.vanassemtotaalbouw.nl en telefonisch op 0348-447717.

 

Artikel 16

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Van Assem Totaalbouw en zijn Opdrachtgever is het recht van de woonplaats van de Opdrachtgever van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Van Assem Totaalbouw en Opdrachtgever mochten ontstaan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever zijn woonplaats heeft.